Διοίκηση Συλλόγου

Η ενεργός συμμετοχή του Πανελληνίου, λοιπόν, στο διεθνές αθλητικό συνέδριο του Παρισιού μετά την πρόσκληση του γενικού επιτρόπου του βαρώνου Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, δεν ήταν μια τυπική ενέργεια προς τον πρώτο σύλλογο της Ελλάδας, αλλά επιταγή απορρέουσα "φύσει και θέσει" από την διεθνώς αναγνωριζόμενη ταυτότητα του συλλόγου. Και όπως αναφέρει στο πολύτιμο χρονικό των πρώτων ετών της ζωής και δράσης του Π.Γ.Σ. ο Γ. Ν. Μαυράκης, "ήδη εν βραχυτάτω χρόνο η φήμη του Πανελληνίου είχε καταστεί όχι μόνον πανελλήνιος αλλά και ευρωπαϊκή". Δηλαδή ο σύλλογος μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχε εδραιωθεί τόσο στο εσωτερικό κύρος με τις πρωτοποριακές πραγματώσεις αλλά είχε και την ανεπιφύλακτη "έξωθεν καλήν μαρτυρίαν".

Μάλιστα ο γενικός επίτροπος του συνεδρίου Ντε Κουμπερτέν πέραν από την πρόσκληση, φρόντισε να ονομάσει τον πρόεδρο Ιωάννη Φωκιανόν επίτιμο αντιπρόεδρο του συνεδρίου. Και ο Πανελλήνιος, εις εαυτόν πεποιθώς, απεδέχθη προθύμως την πρόσκλησιν και διώρισεν αντιπρόσωπον αυτού τον εν Παρισίοις διαμένοντα Δημήτριον Βικέλαν, όστις απήντησεν ευγενώς δια τηλεγραφήματος της 26ης Μαίου 1894, ότι ευχαρίστως αναλαμβάνει την αντιπροσωπείαν.

Το δε Διεθνές Αθλητικόν Συνέδριον, διαιρεθέν εις τμήματα, εξελέξατο Πρόεδρον της επί των Ολυμπιακών Αγώνων Επιτροπής τον Δ. Βικέλαν, όστις υπέβαλεν εις αυτό υπόμνημα του Πανελληνίου μεταφρασθέν επ' αυτού εις την Γαλλικήν, περί της κατά την αρχαιότητα τελέσεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Εν τη Συνεδρία δε της 23ης Ιουνίου ο Δ. Βικέλας υποβάλλει πρότασιν, όπως εκφρασθή η ευχή, ίνα οι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες τελεσθώσι το πρώτον εν Αθήναις, κατά την πρότασιν ταύτην παμψηφεί και μετ' ενθουσιασμού απεδέξατο το Διεθνές Αθλητικόν Συνέδριον".

Προσέξτε αυτό το αρχαιοπρεπές "εις εαυτόν πεποιθώς" του χρονικού Μαυράκη. Πειθώ εμαυτόν, σημαίνει πιστεύω (θαρρώ) στον εαυτόν μου. Και η πίστη σε μια μεγάλη ιερή αποστολή, ήταν το έμβλημα ζωής των μυστών του Πανελληνίου.

contact

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για

τις ακαδημίες του

Πανελληνίου είναι 210 88 34 408 - 210 82 39 021.

Ώρες επικοινωνίας από τις

09:00-19:00 εκτός Σαββάτου

και Κυριακής.

Κεντρικά γραφεία:

210 88 46 081 - 210 82 33 720 Fax: 210 82 15 601

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 1891

Πνευματικά Δικαιώματα Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος © 2017. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia